Breaking News

ပုံမှန်သင်တန်းများ

သင်ကြားပေးလျက်ရှိသော အဓိကဘာသာရပ်များ

၁. အဆောက်အဉီးနည်းပညာသင်တန်း

၂. အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း

၃. လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း

၄. မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း

ပုံမှန်ကျောင်းသားအင်အား (၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ) ပညာသင်နှစ်

စဉ် ဘာသာရပ် GTHS Year I အောင်မြင် GTHS Year II အောင်မြင် စုစုပေါင်း
ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း
အဆောက်အဦ နည်းပညာသင်တန်း ၁၄ ၂၁ ၁၆ ၂၅ ၃၀ ၁၆ ၄၆
အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာသင်တန်း ၁၅ ၁၆ ၁၁ ၁၄ ၂၆ ၃၀
လျှပ်စစ်နည်းပညာ သင်တန်း ၁၃ ၁၈ ၁၃ ၁၅ ၂၆ ၃၃
မော်တော်ယာဉ် နည်းပညာသင်တန်း ၁၈ ၁၈ ၁၇ ၁၇ ၃၅ ၃၅
စုစုပေါင်း ၆၀ ၁၃ ၇၃ ၅၇ ၁၄ ၇၁ ၁၁၇ ၂၇ ၁၄၄

ပုံမှန်ကျောင်းသားအင်အား(၂၀၂၁ -၂၀၂၂) ပညာသင်နှစ်

စဉ်ဘာသာရပ်GTHS Year II
အောင်မြင်
 
ကျား
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း-
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း-
စုစုပေါင်း-